Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Definities
1.1. Hashtag Content: de eenmanszaak Hashtag Content, gevestigd te Grou en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76320839.

1.2. Klant: de wederpartij van Hashtag Content, die met haar een overeenkomst is aangegaan voor het afnemen van één of meer diensten of producten.

1.3. Producten en diensten: Alle door Hashtag Content aangeboden diensten, producten en trainingen.

1.4 Bestelling: Een opdracht aan Hashtag Content op haar website aangeboden. De klant gaat akkoord met mijn Algemene voorwaarden.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hashtag Content en klant krachtens welke Hashtag Content de dienst zal uitvoeren.

1.6 Website: de website van Hashtag Content op www.hashtag-content.nl.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hashtag Content gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen.

2.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken. 

2.3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Hashtag Content zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

ARTIKEL 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Hashtag Content. 

3.2. Offertes van Hashtag Content zijn geldig voor de in de offerte aangegeven datum. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Hashtag Content het recht de voorwaarden aan te passen.

3.4. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4. Prijzen

4.1. De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten.

4.2. Hashtag Content behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Hashtag Content gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen, met inachtneming van een termijn van twee maanden. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

4.4. Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen door storting van het bedrag op een door Hashtag Content aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. 

4.5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hashtag Content de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 5. Rechten en verplichtingen bij uitvoering voor Hashtag Content

5.1. Hashtag Content garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Hashtag Content is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

5.3. Hashtag Content mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden treedt Hashtag Content op als tussenpersoon en aanspreekpunt. Hashtag Content is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden.

5.4. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Hashtag Content met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op één van de producten en diensten te verwijderen.

5.6. Hashtag Content is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s en media-uitingen van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van Hashtag Content.

5.7. Producten en diensten welke door Hashtag Content worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De diensten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

ARTIKEL 6. Rechten en verplichtingen bij uitvoering voor klant

6.1. Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van Hashtag Content.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, zal de klant zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van klant. 

6.3. Wanneer klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.

ARTIKEL 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hashtag Content zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

7.4. Hashtag Content behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Het staat klant vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8. Levering en levertijd
7.1. De door Hashtag Content te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Indien de levering vertraging oploopt of een training wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Hashtag Content dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 48 uur voor de training doorgeven.

7.3. Indien de bezorging hetzij door niet in voorraad zijn of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 

 

ARTIKEL 9. Betaling

9.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in euro’s, door storting of overmaking op een door Hashtag Content aangewezen bank- of girorekening, zonder verrekening of korting.

9.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hashtag Content de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.3. Leveringen worden slechts gedaan na volledige betaling van de door Hashtag Content verstuurde factuur.

ARTIKEL 10. Intellectuele eigendom

10.1.Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door Hashtag Content ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content, trainingsmaterialen, strategieën en/of presentaties, berust bij Hashtag Content.

10.2. De door Hashtag Content geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3. Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid

11.1. Hashtag Content is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hashtag Content is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hashtag Content kenbaar behoorde te zijn.

11.2. Hashtag Content biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.

11.3. Klant vrijwaart Hashtag Content voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Hashtag Content.

ARTIKEL 12. Materialen en licenties

12.1. Hashtag Content streeft ernaar om de cursussen waarbij levenslang toegankelijkheid wordt verleend te houden, maar kan het niet garanderen. Wanneer de informatie wordt verplaatst of verwijderd, wordt je hier altijd 2 maanden van te voren via jouw laatst aangegeven e-mailadres over geïnformeerd. 

ARTIKEL 13. Klachten

13.1. Klachten over werkzaamheden van Hashtag Content en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Hashtag Content te worden gemeld. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht.

13.2. Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen of het ontvangen van mijn product. Indien je de klacht later dan de gewenste tijd meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

ARTIKEL 14. Bijzondere bepalingen cursussen en online trainingen

14.1. In dergelijke gesprekken en sessies geeft Hashtag Content feedback op de social media van de klant. Hashtag Content kan, waar mogelijk en gewenst, klant van advies en feedback voorzien.

14.2. Cursussen en online trainingen door Hashtag Content geven geen garantie op het behalen van de resultaten en/of doelen die klant voor ogen heeft.

14.3. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, wanneer je deelneemt aan een cursus of traject en training, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Hashtag Content aan te bieden. 

14.4. Bij een gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindigen vanuit de klant, vindt geen restitutie van de factuur plaats.

14.5. De cursus of online training mag niet gedeeld worden met derden

ARTIKEL 15. Bijzondere bepalingen content creatie

15.1. Hashtag Content maakt een selectie van de foto’s van de fotoreportage. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant geleverd. Hashtag Content levert dan ook alleen bewerkte bestanden

15.2.  De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeld- of fotomateriaal te bewerken.

15.3. Hashtag Content is niet aansprakelijk voor afdrukken die door een ander dan Hashtag Content zelf worden gerekend. Ook kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen is niet aansprakelijk op Hashtag Content.

15.4. De content wordt via WeTransfer of via een link op Canva aan de klant aangeleverd/gedeeld op het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

15.6. Wanneer de klant de content op de website of social media wil delen, is de klant daartoe slechts gerechtigd wanneer hij de naam Hashtag Content daarbij vermeld.